เปิดแล้ว สินเชื่อช่วยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์

เปิดแล้ว สินเชื่อช่วยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์

น.ส.นารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ เอสเอ็มอี ดี แบงก์

เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การในปัจจุบัน รัฐบาล โดยกระทรวงอุตสาหกรรม ได้มีมติอนุมัติโครงการสินเชื่อ “เสริมพลัง สร้างอนาคต SME ไทย”

ภายใต้กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ รวม 1,000 ล. สนับสนุนให้เอสเอ็มอีที่มีศักยภาพเข้าถึงแหล่งทุนต้นทุนต่ำ โดยมี ธพว.

เป็นหน่วยร่วมทำหน้าที่ดำเนินการวิเคราะห์และอนุมัติสินเชื่อตามหลักเกณฑ์ของกองทุน เพื่อให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีนำไปใช้เป็นกองทุนหมุนเวียน

เสริมสภาพคล่อง สำรองเป็นค่าใช้จ่าย หรือลงทุน ขยาย ปรับปรุง กิจการ ต่อยอดกิจการด้วยเทคโนโลยี น.ส.นารถนารี กล่าวว่า สินเชื่อดังกล่าว

คิดอัตราดอกเบี้ย 1% ต่อปี กู้สูงสุด 5 ล. ระยะเวลากู้นานสูงสุด 7 ปี ปลอดชำระต้นสูงสุดไม่เกิน 1 ปี ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการนิติบุคคลที่เป็นผู้ผลิต ให้บริการ ค้าปลีกค้าส่ง หรือผู้ใช้ในกิจการ 6 กลุ่ม ประกอบด้วย 1.กลุ่มกิจการอุตสาหกรรมยานยนต์

ไฟฟ้า 2. กลุ่มกิจการอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 3. กลุ่มกิจการอุตสาหกรรมเครื่องมือทางการแพทย์ 4. กลุ่มกิจการผู้ผลิต/ผู้ใช้หุ่นยนต์

เครื่องจักรอัตโนมัติ หรือระบบปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ) 5.กลุ่มกิจการการท่องเที่ยว หรือกลุ่มกิจการที่เกี่ยวเนื่อง และ 6. กลุ่มกิจการ เทคโนโลยี

สตาร์ตอัพ รวมถึง กิจการอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ (กอป.) กำหนด อีกทั้ง ผู้ขอสินเชื่อ

ต้องไม่อยู่ระหว่างได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กองทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรม

ในครอบครัวและหัตถกรรมไทย, กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ รวม 10,000 ล. โครงการฟื้นฟูฯ สำหรับเอสเอ็มอี คนตัวเล็ก รวม

8,000 ล. และโครงการสินเชื่อ เอสเอ็มอี โตไว ไทยยั่งยืน รวม 3,000 ล. “ผู้สนใจสินเชื่อดังกล่าวแจ้งความประสงค์ยื่นกู้ได้ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึง

วันที่ 30 กันยายน 2564 โดยลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.thaismefund.com สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ” น.ส.นารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธพว. กล่าว